Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası"MUSİQİ LEKTORİYASI"NItəqdim edir